About

Our Home –สำนักพิมพ์ของเรา

สำนักพิมพ์บ้านและสวน เป็นหน่วยงานหนึ่งของวารสารบ้านและสวน เกิดขึ้นจากแนวคิดของนายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง ที่ต้องการรวบรวมเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆ ที่เคยตีพิมพ์ในวารสารบ้านและสวนให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถศึกษาค้นคว้า อ้างอิง และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาได้สะดวก ส่งเสริมและยกระดับรสนิยมการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตประจำวันที่ดี มีคุณภาพให้กับคนไทย รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนนักวิชาการและนักเขียนได้มีพื้นที่เผยแพร่ผลงาน ในเริ่มแรกจัดทำในรูปของนิตยสารบ้านและสวนฉบับพิเศษ เช่น บ้านจัดสรร ’ ๒๑ ต่อมาจึงพัฒนาเป็นหนังสือ เช่น สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย พ.. ๒๕๒๕ ตำราอาหาร โดย อาจารย์ศรีสมร คงพันธ์ เป็นต้น บรรณาธิการในยุคแรกได้แก่ นายสวัสดิ์ หรั่งเจริญ นางสุภาวดี โกมารทัต (ปัจจุบันที่ปรึกษาสำนักพิมพ์)

ต่อมาในราวปีพ..๒๕๓๖ จึงแยกหน่วยงานออกจากวารสารบ้านและสวน มาเป็น “สำนักพิมพ์บ้านและสวน” ซึ่งประกอบด้วย ๓ หน่วยงานคือ

สำนักพิมพ์บ้านและสวน A มีนายองอาจ จิระอร เป็นบรรณาธิการ ผลิตหนังสืออาหาร ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักพิมพ์ครัวบ้านและสวน หนังสือที่จัดพิมพ์และได้รับความนิยม คือ หนังสือชุดกระบวนการแก้จน ของ ประยูร จรรยาวงศ์
สำนักพิมพ์บ้านและสวน B โดยนายประมวล โกมารทัต (ปัจจุบันที่ปรึกษาสำนักพิมพ์) เป็นบรรณาธิการ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ ผลิตหนังสือพรรณไม้ต่างๆ มากมายได้แก่ บัว โป๊ยเซียน กุหลาบ เฟิน ฯลฯ ซึ่งได้รับความนิยมมากตราบจนปัจจุบัน
สำนักพิมพ์บ้านและสวน C ผลิตหนังสือเกี่ยวกับการจัดสวน สถาปัตยกรรมและการตกแต่งบ้าน และหนังสือปกิณกะต่างๆ อาทิ คู่มือการจัดและตกแต่งห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน การจัดสวน ของอ.เสรี ทรัพย์สาร คู่มือการจัดและตกแต่งชุดสวนในบ้าน โดยมีนายประพันธ์ ประภาสะวัต เป็นบรรณาธิการ

ต่อมาในปีพ.ศ ๒๕๔๗ จึงรวมหน่วยงาน B และ C เป็น สำนักพิมพ์บ้านและสวน ในปัจจุบัน โดยยังคงผลิตหนังสืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปณิธาณของนายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ “เราจะทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

คณะทำงานในปัจจุบัน

คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา สุภาวดี โกมารทัต ประมวล โกมารทัต ประพันธ์ ประภาสะวัต ผศ.จิรายุพิน จันทรประสงค์
บรรณาธิการอำนวยการ เจรมัย พิทักษ์วงศ์
บรรณาธิการสำนักพิมพ์ กาญจนา เอนอ่อน
บรรณาธิการส่วนงานเกษตรและพรรณไม้ อุไร จิรมงคลการ/กองบรรณาธิการ วิรัชญา จารุจารีต
บรรณาธิการส่วนงานจัดสวน ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
บรรณาธิการส่วนงานทั่วไป/วรัปศร อัคนียุทธ
กองบรรณาธิการส่วนงานสถาปัตยกรรม/ภัทริน จิตรกร
บรรณาธิการภาพ อภิรักษ์ สุขสัย /ช่างภาพ ธนกิตติ์ คำอ่อน
หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม พรพัฒน์ วงศ์ตั้นหิ้น/ฝ่ายศิลปกรรม ธีระยุทธ ช่างคิด
เลขานุการคณะบรรณาธิการ พรทิพย์ อินทร์เปลี่ยน