อุไร จิรมงคลการ

Urai Chiramongkolgarn –บรรณาธิการฝ่ายพรรณไม้และการเกษตร

หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าทำงานที่บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกองบรรณาธิการหนังสือเล่ม

หนังสือเล่มแรกที่ทำคือ “บัว ไม้ดอกไม้ประดับ” เล่มที่ 2 คือ “คล้า ไม้ใบไม้ประดับ” ซึ่งส่งผลให้วงการไม้ประดับในบ้านเราเริ่มคึกคักมากขึ้น

กว่า 15 ปีของการทำงานได้ผลิตหนังสือต้นไม้ดีๆ ให้กับผู้อ่านมามากกว่า 100 เล่ม นับเป็นสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจในชีวิต เมื่อมีที่ดินเป็นของตนเอง จึงมีโอกาสนำความรู้ด้านการเกษตรที่มีอยู่มาปฏิบัติจริง โดยตั้งใจว่าจะทำสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้มีผักผลไม้ปลอดสารพิษไว้กินเองและนำประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือทำมาถ่ายทอดลงในหนังสือ Garden & farm และ My Little Farm  ด้วยหวังว่าผู้อ่านทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปใช้ได้จริง และมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคผัก ผลไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง